Choroby i zaburzenia

Schizofrenia

Czym jest schizofrenia?

Autoportret chorego. Autor: Craig Finn
Autoportret chorego. Autor: Craig Finn

Schizofrenia jest poważną chorobą mózgu, która zniekształca sposób myślenia. Chorzy ze schizofrenią często mają problemy z funkcjonowaniem w społeczeństwie, w pracy, w szkole i w związkach. Choroba ta zazwyczaj trwa przez całe życie chorego jednakże można ją kontrolować za pomocą odpowiedniego leczenia.

Wbrew powszechnemu przekonaniu, schizofrenia to nie rozdwojenie jaźni. Schizofrenia jest psychozą, rodzajem choroby psychicznej, w której człowiek nie może powiedzieć co jest prawdziwe, a co należy do sfery wyobraźni. Ludzie z zaburzeniami psychotycznymi tracą kontakt z rzeczywistością. Świat wydaje się zbieraniną dziwnych myśli, obrazów i dźwięków. Zachowanie ludzi ze schizofrenią może być bardzo dziwne, a nawet szokujące. Nagłą zmianę osobowości i zachowania, która pojawia się gdy chorzy schizofrenia tracą kontakt z rzeczywistością, nazywa się epizodem psychotycznym .

Schizofrenia różni się w przebiegu w zależności od chorego. Niektórzy mają tylko jeden epizod psychotyczny, podczas gdy inni mają wiele epizodów w ciągu życia. Jednocześnie mogą prowadzić stosunkowo normalne życie pomiędzy epizodami. U innych osób może wystąpić spadek ich zdolności do funkcjonowania z małą poprawą między epizodami psychotycznymi. Objawy schizofrenii mogą się pogarszać i poprawiać w cyklach zwanych nawrotami i remisją.

Schizofrenia jest terminem nadanym złożonej grupie zaburzeń psychicznych. Różne rodzaje schizofrenii mogą mieć dzielić te same objawy. Na podstawie objawów rozróżniamy kilka podtypów schizofrenii:

 • Schizofrenia paranoidalna: chorzy są przekonani że są prześladowani lub skoncentrowani na ukaraniu kogoś. Ich myślenie, mowa i emocje nie wykazują zaburzeń.
 • Schizofrenia hebefreniczna (zdezorganizowana): chorzy są zdezorientowani i splątani, nwystępują zaburzenia mowy. Ten typ choroby charakteryzuje się nieadekwatnością reakcji. Chorzy mogą zachowywać się dziecinnie lub przekazywać całkowity brak emocji. Często mają zdezorganizowane zachowania, które mogą zakłócić ich zdolność do wykonywania codziennych czynności, takich jak przygotowywanie posiłków czy dbanie o higienę osobistą.
 • Schizofrenia katatoniczna: Główne objawy występują na płaszczyźnie fizycznej. Pacjenci zwykle pozostają nieruchomi nie reagując na otoczenie. Czasami pacjenci wykonują specyficzne ruchy lub przyjmują dziwaczne pozy. Czasami mogą jednak powtórzyć słowo lub frazę wypowiedziane przez inną osobę. W niektórych przypadkach pacjenci mogą przejawiać tak zwany negatywizm katatoniczny – stawiać opór przed wykonaniem jakichkolwiek czynności, bądź wykonywać czynności odwrotne. Pacjenci katatoniczni narażeni są na zwiększone ryzyko niedożywienia, wyczerpania, bądź samookaleczenia.
 • Schizofrenia niezróżnicowana: ten podtyp rozpoznaje się, gdy objawy u danego pacjenta nie definiują wyraźnie jednego z pozostałych trzech podtypów.
 • Schizofrenia rezydualna: objawy długotrwałe pojawiają się coraz częściej. Jest diagnozowana obecnością niektórych objawów negatywnych (np. bez wyrazu twarzy, puste spojrzenia, monotonia mowy, pozorny brak zainteresowania światem i innymi ludźmi, brak poczucia przyjemności).

Przyczyny schizofrenii

Eugen Bleuler - twórca pojęcia schizofrenia
Eugen Bleuler – twórca pojęcia schizofrenia

Dokładna przyczyna schizofrenii nie jest jeszcze znana. Wiadomo jednak, że schizofrenia – podobnie jak nowotwory i cukrzyca – jest chorobą na bazie biologicznej. Nie jest ona wynikiem złego wychowania lub osobistej słabości. Badacze wskazują na wiele czynników odgrywających istotną rolę w rozwoju schizofrenii. Między innymi:

 • Genetyka (dziedziczność): schizofrenia ma tendencję występowania w rodzinach, co oznacza większe prawdopodobieństwo rozwoju schizofrenii gdy jest przykazywana z rodziców na dzieci.
 • Chemia mózgu: u schizofreników mogą występować zaburzenia równowagi substancji w mózgu. Osoby te mogą być bardzo wrażliwe lub produkować zbyt duże ilości dopaminy. Jest ona neuroprzekaźnikiem, czyli pomaga komórkom nerwowym wysyłać do siebie informacje. Nierównowaga dopaminy wpływa na sposób reakcji na takie bodźcie jak dźwięki, zapachy i może prowadzić do halucynacji i urojeń .
 • Nieprawidłowości w działaniu mózgu: badania wykazały, iż wielu schizofreników cechuje się nieprawidłową strukturą i funkcjonowaniem mózgu.
 • Czynniki środowiskowe: dane wskazują, że niektóre czynniki środowiskowe, takie jak infekcje wirusowe, ekspozycja na toksyny takie jak marihuana lub duża ilość stresu, mogą wywoływać schizofrenię u osób, które odziedziczyły skłonności do rozwoju choroby. Schizofrenia często ujawnia się, gdy organizm przechodzi zmiany hormonalne i fizyczne np.: u nastolatków lub w czasie ciąży.

Kto może zachorować?

Każdy może zachorować na schizofrenię. Choroba jest diagnozowana na całym świecie, we wszystkich rasach i kulturach. Choć może występować w każdym wieku, schizofrenia zazwyczaj pojawia się w wieku nastoletnim lub około 20 roku życia. Zaburzenie w równym stopniu dotyka kobiety jak i mężczyzn. Jednakże u mężczyzn pierwsze objawy pojawiają się już u dwudziestolatków, natomiast u kobiet dekadę później. Wcześniejsze występowanie objawów może być związane z przebytymi chorobami. U dzieci powyżej 5 roku życia może także rozwinąć się schizofrenia. Występuje ona jednak bardzo rzadko przed okresem dojrzewania.

Częstotliwość występowania schizofrenii?

Schizofrenia występuje u około 1% populacji. Na przykład około 2,2 mln Amerykanów w wieku 18 lat i starszych, cierpi z powodu schizofrenii.

Objawy schizofrenii

Osoby ze schizofrenią mogą mieć szereg objawów obejmujących zmiany zachowania i osobowości. Gdy choroba pojawia się po raz pierwszy, zwykle objawy są nagłe i ciężkie .

Najczęstsze objawy schizofrenii, można podzielić na trzy kategorie : objawy pozytywne, zaburzenia i objawy negatywne.

Objawy pozytywne schizofrenii

W tym przypadku słowo pozytywne nie oznacza „dobry”. Odnosi się do objawów, które nie są obecne u osób zdrowych. Objawy te są niekiedy określane jako objawy psychotyczne, obejmują:

 • Urojenia: to dziwne przekonania, które nie są oparte na rzeczywistości, człowiek nie chce się poddać, nawet jeśli przedstawiane są mu fakty .Na przykład, osoby cierpiące na urojenia mogą uwierzyć, że ludzie mogą usłyszeć jego lub jej myśli, że on lub ona jest Bogiem lub diabłem.
 • Halucynacje: Te objawy obejmują postrzeganie wrażeń, które nie są prawdziwe, takie jak widzenie rzeczy, które nie istnieją, słyszenie głosów, wyczuwanie dziwnych zapachów, posiadanie „zabawnego” smaku w ustach i odczucia na skórze, chociaż nic nie dotyka ciała chorej osoby. Słyszenie głosów to najczęściej występujące omamy u osób ze schizofrenią. Głosy mogą wypowiedzieć się na temat zachowania danej osoby , obrażają osoby, lub wydają im polecenia.
 • Katatonia: stan zmniejszonej bądź zwiększonej aktywności ruchowej.

Objawy schizofrenii zdezorganizowanej  to tak zwane objawy pozytywne. Odzwierciedlają one niezdolność chorego do jasnego myślenia i odpowiednich reakcji na otoczenia. Przykłady schizofrenii hebefrenicznej to:

 • konstruowane zdania nie mają sensu, chorzy używają nieadekwatnych słów, nie angażują się w rozmowę,
 • szybkie przeskoki z jednej myśli do drugiej,
 • niezdolność do podejmowania decyzji,
 • zapominanie lub gubienie rzeczy,
 • powtarzanie ruchów lub gestów, na przykład chodzenie w kółko,
 • problemy z percepcją codziennych bodźców, dźwięków i uczuć.

Poznawcze objawy schizofrenii

Objawy poznawcze obejmują:

 • słabe funkcjonowanie wykonawcze (umiejętność rozumienia informacji i wykorzystania ich do podejmowania decyzji),
 • kłopoty z koncentracją lub utrzymaniem uwagi,
 • trudności z pamięcią roboczą (możliwość korzystania z informacji natychmiast po jej poznaniu).

Negatywne objawy schizofrenii

W tym przypadku negatywne słowo nie oznacza „źle”, ale odzwierciedla brak niektórych normalnych zachowań osób ze schizofrenią. Negatywne objawy schizofrenii obejmują :

 • ograniczenie, bądź całkowity brak emocji,
 • wycofanie się z życia rodzinnego i towarzyskiego,
 • zmniejszona energia,
 • brak motywacji,
 • utrata przyjemności lub zainteresowania w życiu,
 • zaniedbywanie higieny osobistej.

Diagnoza

Aktywność mózgu i osób zdrowych (z lewej) i chorych na schizofrenie (z prawej)
Aktywność mózgu i osób zdrowych (z lewej) i chorych na schizofrenie (z prawej)

W przypadku wystąpienia objawów schizofrenii, lekarz powinien przeprowadzić analizę historii medycznej pacjenta. Chociaż nie istnieją żadne badania laboratoryjne umożliwiające zdiagnozowanie schizofrenii, lekarz może zastosować różne testy, takie jak prześwietlenia i badania krwi, aby wykluczyć chorobę fizyczną lub zatrucie (na przykład psychozy wywołane substancjami) jako przyczynę objawów.

Jeśli lekarz nie stwierdzi, żadnego fizycznego powodu dla objawów schizofrenii, może on skierować osobę do psychiatry lub psychologa. Psychiatrzy i psychologowie przeprowadzają specjalnie zaprojektowany wywiad oraz stosują narzędzia oceny osoby, u której podejrzewa się zaburzenia psychotyczne. Terapeuta opiera swoją diagnozę na sprawdzeniu objawów i obserwacji pacjenta. Schizofrenię diagnozuje się jeśli objawy występują i trwają co najmniej sześć miesięcy.

Leczenie schizofrenii

Celem leczenia schizofrenii jest eliminacja objawów i redukcja prawdopodobieństwa wystąpienia nawrotów choroby. Leczenie schizofrenii może obejmować:

 • Leki: środki stosowane w leczeniu schizofrenii nazywane są lekami przeciwpsychotycznymi. Leki te nie leczą schizofrenii, ale pomagają złagodzić najbardziej niepokojące objawy, takie jak urojenia, halucynacje i problemy myślenia.
 • Psychoterapia: choć leki mogą łagodzić objawy schizofrenii, różne psychospołeczne zabiegi mogą pomóc w rozwiązaniu problemów behawioralnych, psychologicznych i społecznych związanych z chorobą. Dzięki terapii, pacjenci mogą również nauczyć się radzić z objawami choroby, identyfikować sygnały ostrzegawcze nawrotu choroby i opracować plan zapobiegania nawrotom. Psychoterapię obejmują:
 1. Rehabilitacja, która skupia się na umiejętnościach społecznych i przystosowaniu do pracy, aby pomóc ludziom ze schizofrenią żyć w społeczeństwie i żyć tak niezależnie, jak tylko jest to możliwe .
 2. Psychoterapia indywidualna, może pomóc choremu lepiej zrozumieć siebie i swoją chorobę oraz poznać sposoby radzenia sobie z nią.
 3. Terapia rodzinna, która ma na celu efektywne pomaganie rodzinom w radzeniu sobie z chorą osobą.
 4. Terapia grupowa, która może zapewnić dalsze wzajemne wsparcie.
 • Hospitalizacja: pacjenci ze schizofrenią mogą być leczeni ambulatoryjnie. W przypadku szczególnie ciężkich objawów, lub gdy występuje niebezpieczeństwo iż stworzą zagrożenie dla siebie bądź innych, stosuje się hospitalizację w celu ich stabilizacji.

 • Leczenie elektrowstrząsami (ECT): procedura ta polega na przymocowaniu elektrod do głowy pacjenta i aplikacji serii impulsów elektrycznych. Mimo iż ta forma leczenia jest rzadko stosowana w leczeniu schizofrenii może być skuteczna, gdy zawodzą leki lub występuje ciężka depresja.

Treść artykułu została skonsultowana z lekarzem

 

 • wisnia

  z tą samotnością w schizofrenii to sie zgadzam.
  nie zycze zle , zycze wszystkim schizofrenikom wyzdrowienia.

 • witam
  schizofrenia to przykra przypadłość , życzę wszystkim wujkom i pacjentom z psychiatrów zdrowia i wyjścia z tej przypadłości.

 • matka kloszarda

  witam
  mam córke już 43 letnią chorą na schizofrenie.
  Kłopot polega na tym ,że jest bardzo zamknięta w swoim świecie
  i praktycznie nie mam i nie miałam z nią nigdy szczerej rozmowy,
  typu ,dlaczego czy cie boli czy coś ci jest czy zimno ciepło…itd
  Nielubi nawet być ze mną w jednym pomieszczeniu –
  żadnej dyskusji -ewentualnie –mamuś daj pieniądze na…..
  całymi dniami ,chodzi spaceruje ,siedzi -bywa poza domem .
  Sypia w lesie w trawie w domu rzadko ,prędzej w przybudówce.
  nie przebiera sie. Bywało ,ze znika na rok lub więcej –
  przemieszkiwała w porzuconych działkach –
  Jest lekoodporna -po prostu na nią nic nie działa co najwyzej
  otępia i wpół śpiąca ucieka jak wilk do lasu .
  próbowałam wszystkiego -ale już ręce opadły -i zobojętniałam
  Jak sie taka schizofrenia nazywa ???
  Było kiedyś ,ze rezydualna -ale teraz paranoidalna w co nie moge uwierzyć bo wszyscy znajomi schizofrenicy są bardzo komunikatywni
  czy jakiś lekarz zna taki przypadek
  pozdrawiam Agata

  • Nie Psychiatra

   Pani sie żali że nie miała pani z córką szczerej rozmowy ale jak pani pytania ograniczają się do tego typu – „czy cie co boli ? ” to niech sie pani nie spodziewa szczerości . I te pani zwroty „Matka kloszarda” , „ciągnie jak wilka do lasu” ? Pani patrzy życzliwie ale raczej na obcych – …bo wszyscy ‚znajomi’ schizofrenicy są bardzo komunikatywni… . Może wizyta u psychiatry by pani troche pomogła .

   • tadeusz

    Ja bym nie obrażał tej kobiety i tak ma b. ciężkie życie. Można sobie pogadać jak ma się zdrowe dzieci. Wtedy to jest zasługa mamusi i tatusia. Jak chore to wina rodziców. Rodziców nad którymi nawet Bóg się nie ulitował. Każdy rodzic chciał by by jego dziecko było zdrowe, a szczególnie matka która go urodziła i to trzeba uszanować a nie wygłaszać
    swoje durnoty.

 • Holy

  Schizofrenia jest bardzo zróżnicowaną chorobą, ciężko ją opisać, ale kto przeczytał już wiele książek na ten temat, wie, jak ją rozpoznać. U mojego męża wystąpiły dotychczas dwa epizody, pierwszy trwał kilka godzin, Trudno mi było go zrozumieć, nie wiązała tego nawet z chorobą psychiczną, bo niby jak zdrowy normalny człowiek może być psychiczny?Nie odróżniał świata fikcyjnego od rzeczywistego, to co mówił, myślał, był przekonany, że to prawda i żadne słowa nie mogły go przekonać że jest inaczej, że gada bzdury. Miał natłok myśli, urojenia, halucynacje, dodam, że dawał mi znaki przed psychozą, nie spał 3 doby, miał stany lękowe i przyśpieszone tętno. Tabletka na sen załatwiła wszystko, po 3 latach dostał następnej psychozy i wylądował w szpitalu. Teraz bierze leki i jest ok, chorobą uśpiona, jednak leki powodują skutki uboczne, tj. otępienie, senność, zaburzenia ruchowe. Nie podajemy się jednak i walczymy dalej.

 • Tomek

  W Niemczech się nie leczy już ludzi chorych psychicznie psychotropami tylko multiwitaminami starych Niemieckich koncernów w zastrzykach kroplówkach i rozpuszczalnych tabletkach i odchodzi się od zamykania pacjentow przymusowego tak jak u nas w komunistycznej Polsce się zmusza ludzi do hospitalizacji , w Niemczech jest to zabronione ponadto ktoś kto nawet jeżeli trafi przypadkowo do szpitala psychiatrycznego w Niemczech personel takiego pacjenta przegląda czy ma wszystkie wlosy czy nie ma zakoli na glowie i czy ma wszystkie żeby i czy są zdrowe jeżeli nie to są uzupełniane braki lub leczone na koszt budżetu Panstwa i ktoś kto wychodzi z takiego szpitala nie ma już depresji .

 • Krewny chorych

  Najgorszą rzeczą w Polsce dla ludzi chorych na schizofrenię ( i nie tylko chorych na choroby psychiczne) jest ich obecna sytuacja i egzystencja…. Tacy chorzy, (zwłaszcza osamotnieni bez rodzin z wielu przyczyn) są poza nawiasem społecznym, tzn, znajdują się poza kręgiem zainteresowań ze strony instytucji zobligowanych do niesienia im konkretnej pomocy w sferze materialnej. Chore osoby mają również poczucie osamotnienia oraz dotyka ich kryzys (nie z własnej winy) w radzeniu sobie w innych konkretnych sprawach życiowych. Chodzi o niesienie szczególnego wsparcia rodzinom chorych osób, aby mogły normalnie funkcjonować i zajmować się swoim krewnym…Niestety tak się często nie dzieje, ponieważ urzędnicy zachowują się raczej jak bezduszni decydenci i o wielu sprawach chorego niejednokrotnie nie wiedzą, bazując jedynie na papierkowych stosach, a sam chory człowiek potrzebujący wsparcia znajduje na samym ich dnie!
  Aby stało się inaczej,potrzebny jest zwyczajny ludzki odruch, pobudzający sumienie i myślenie… Jeśli tak się nie stanie, wówczas wszelkie pomocowe instytucje w tym zakresie i ich nadbudowa staną się dalszą FIKCJĄ…

 • taki tam

  Wstyd sie przyznac, ale miałem podobnie tak w wieku 20-25 lat. Myślalem, ze mnie ktos sledzi, wahania nastroju.hmm. miałem myśli samobójcze, problemy w nauce. Czytałem Psychoanalize Freuda i cześć objawów sie zgadzała. Z drugiej strony jak spojrzysz na to wszystko można wyjaśnić racjonalnie.(za duzo imprez, za dużo kryminałów, brak obowiązków). Niezła jazda. Pozytywne myslenie to podstawa i samodyscyplina. Po latach moge stwierdzic ze dalej cos we mnie siedzi – ale w kim nie siedzi??

 • :/ :(

  Prawdopodobnie choruje na schizofrenie.W pierwszej gimnazjum zacząłem czuć się dosyć dziwnie ponieważ nie znałem osób z którymi właśnie zacząłem naukę. Czułem że przyciskają mnie, myślałem że jak coś dziwnego powiem to będą mnie wyzywać ogólnie od małego gnojka czułem się odrzucony, niekochany czasem przed snem płakałem sobie i mówiłem że to życie nie ma sensu, nie uczyłem się w podstawówce ciągle musiałem gadać wydurniać się wyzywałem nauczycieli po prostu nie mogłem znieść tego świata, nie chciałem tego robić co robiłem wtedy nie byłem sobą. Ogólnie nawet nie wiem o czym piszę…. Wstydzę się z tym iść do lekarza bo od zawsze wiedziałem że jestem dziwny, powalony, chory psychicznie tak wszyscy mi gadali i ja zaczalem tak gadać nie wiem na prawde co mam ze soba zrobic choruje juz od 5 lat prawie nawet nie umiem pisac nie nadaje sie do niczego… 🙁

  • saimon

   to akurat znam z autopsji i najprawdopodobniej ma tyle wspólnego ze schizofrenią ile kotlet schabowy. Napewno masz jakieś jej elementy, ale cała reszta to wpływ ludzi jakimi byłeś otoczony i którzy wciskali Ci do głowy Twoją „inność”. Wiem że to nie jest mile uczucie i wiem też jak ciężko sobie z nim poradzić… trzymaj się

  • Zbyszek

   Po pierwsze jestes wspanialym czlowiekiem ktory jest wrazliwy i wmowil sobie ze jest gorszy. Poznaj co ci sprawia przyjemnosc i rob to, nie uzalaj sie nad soba bo masz tylko jedno zycie. Uda ci sie wiem to.

 • marlena

  Mam koleżankę Monikę od dawna zachowuję się dziwnie ale nasiliło się to tuż po ukończeniu jej 18-stych urodzin. Czytałam w internecie objawy schizofrenii i w dużej części pokrywają się z tymi co ma moja koleżanka. Głównie ma zmienne nastroje , raz jest wesoła a za chwile smutna jakby miała depresje . Jej wypowiedzi są chaotyczne , nie dostosowane do danej sytuacji .Jest bardzo nerwowa , ale są też takie chwile kiedy zamyka się w sobie. Jest zazdrosna o najmniejsze rzeczy np takie jak ubiór,żywność , Czuję się nie zwyciężona i nie do pokonania , Zyje we własnym świecie.Czuje się osamotniona , nie potrafi wyrazić jasno swoich doznań ani sprecyzować swoich uczuć i czuję się nie zrozumiana .Cieszy się z czyjegoś nieszczęścia. Czy to schizofrenia ? Nie potrafię jej pomóc , może ktoś zwas mi doradzi , miał zetknięcie z takim przypadkiem . Będe wdzięczna za pomoc , za zrozumienie ,

  • Maciek

   A czytałaś już o cyklofrenii?

  • Julia

   Z opisu wynika, że to jest chad- choroba afektywona dwubiegunowa a nie schizofrenia.

 • Max

  banita65 Jesli to nadal Twoj chłopak, to myślę, że i Tobie psychiatra nie zaszkodzi

 • benita65

  mam chopaka 32lata nasza znajomosc trwa 4 lata jestem starsza od niego pare lat mieszkamy osobno, ale od poczatku zachowywal sie dziwnie byl zazdrosny o mnie z nikim nie kazal mi sie spotykac Miewal ataki zlosci jak cos go zdenerwowalo zamykal sie w domu nikomu nie otwieral wylanczal tel,a z czasem zrobil sie agresywny zaczal mnie wyzywac od najgorszej(mysle ze ponizanie mnie i moj placz sprawiaja mu jakas przyjemnosc) a jak gdzies wyszlismy nap,po zkupy to nie wolno bylo mi na nikogo popatrzec lub sie odezwac bo w domu zaczynal mnie bic Ciagle mowi ze jest WYBRANCEM i ciagle walczy ze zlem czyta pismo sw ale ksieza to zboczency i uwiklani w okultyzm,Ze swiat i ludzie sa zli ze swiatem rzadza jahowi i satanisci chadysze Jak ktos przejdzie kolo niego np, na ulicy to mowi zebyl to diabel czort bo az mu kark sie skreca,, teraz,nie pracuje bo nie umie z nikim sie dogadac dostal grupe pare groszy mieszka w socjalnym mieszkaniu Rodzina tez ze niedobrzy (matka sie powiesila 5 lat temu)bo tylko pieniadze licza Nie chce juz miec z nim nic do czynienia bo jest niebezpieczny Ma zmienne nastroje od lagodnosci po agresje Teraz powiedzial ze kupuje laptopa na kredyt bo musi pisac z dziewczynami I bedzie wojna to nie musi splacac Robi wiele rzeczy ktorych nie przemysli a potem ze go oszukuja

 • jestem zdrowa…moja schiza to mój były mąż, który ciągle uważa ,że ma do mnie prawa…..tak jak bym była jego nianią ..dożywotnio….jaki psychiatra mi może pomóc?!

  • hania

   Miałam tak samo,po 15 latach zakończyłam ten zwiazek i ucieklam na 2 koniec Polski.Teraz żyje… Ufff

 • rajman

  Choruje na schizofrenie dosc dlugo i z biegiem czasu czuje sie gorzej. Mam silne objawy negatywne.

  • stasia

   ja mam siostrę chora i wiem jaki to koszmar na szczęście znalazła wspaniałego lekarza który zdiagnozował schizofrenie i bierze lek o nazwie zolafren który jej bardzo pomogł dawki sama sobie zmniejsza lub zwieksza w zaleznosci jak się czuje ważne zebys trafiła na dobrego lekarza powodzenia

  • stasia

   ja mam siostrę chora i wiem jaki to koszmar na szczęście znalazła wspaniałego lekarza który zdiagnozował schizofrenie i bierze lek o nazwie zolafren który jej bardzo pomogł dawki sama sobie zmniejsza lub zwieksza w zaleznosci jak się czuje ważne zebys trafiła na dobrego lekarza powodzenia

  • Hela

   Trzymaj sie twardo

 • Mam siostrę chorą na schizofrenię,a do psychiatry udało się ją zaciągnąć podchodem. Nie była świadoma,że jest chora i,że z nią jest coś nie tak. Sama najpierw weszłam do gabinetu,żeby dodać jej otuchy,a w rzeczywistości przedstawić pani doktor całą sytuację. Proszę współpracować z lekarzem rodzinnym,powinien pomóc,a przynajmniej nakieruje co robić. Moja siostra dzięki Bogu wybiera się już do szpitala.

 • aga

  Jestem mama chorego 21 latka który zmienia co chwile zdanie w sprawie leczenia niewiem jak go przekonać ze potrzebuje pomocy .Mowie ze jest chory,on twierdzi ze nie. Pomozcie

  • janka

   Trudno przekonac kogos do tego,ze jest chory, bo on tej choroby nie widzi, mam w domu to samo istną gehennę, bo nijak się dogadać nie mozna 🙁

 • mag79

  mam problem podejezewamy z mezem ze jego mama ma ta chorobe ostatnio nonstpo mowi ze chce ktos ja zabic , wczoraj jechala na rowerze i mowila ze ja potracil i pobila sobie kolana a najgorsze ze mowi ze ktos na nia naslal te auto i ze my wiemy kto i ciagle nas meza i mnie o to podejrzewa , ze to chyba nasza sprawka ,. boimy sie bo mamy male dzieci ,o ich bezpieczenstwo . co mamy robic ? pomozcie nam jak wiecie jak …..

 • marto

  Choroba ta nie jest uleczalna odstawienie leków powoduję powrót do psychoz

 • blind masta

  też jestem chory….. pracowalem przez 4 lata z urojeniami, było naprawdę ciężko. Pewnego dnia lekarz przypisał mi lek i z dnia na dzień choroba ustąpiła, skończyłem szkołę (technik bhp), odzyskałem znajomych, znalazłem dobrą pracę, dziewczynę, jest naprawde git, super mi się myśli, żadnych przeszkód, mając w pamieci psychozy doceniam to ile znaczy być zdrowym….. jedynie co mogę sobie zarzucić to lenistwo, trudno mi się za coś zabrać…. podsumowując mimo uśpionej schizofrenii jestem naprawdę szczesliwym i pozytywnie myślącym człowiekiem, wierzę, że tak będzie cały czas…. takiej choroby życzę każdemu schizofrenikowi:) pozdrawiam

  • Aga

   Witaj. Mam taka sytuacje- pracuje od roku ale ciagle czuje sie zle. Depresja nie ustepuje I mam mysli lekowe ze tak juz zostanie . Boje sie isc do psychiatry bo Ci byli bardzo aroganccy podczas pobytu w Szpitalu . Czy moge cie zapytac jakie leki Ci pomogly ? Wiem ze jest to mozliwe , znow czuc sie dobrze , bo czulam sie tak przez prawie 20 lat . Ale teraz przechodze menopauze I bylo w moim zyciu pare wydarzen ktore zaburzyly rownowage psychiczna . Kompletnie mnie to powalio I spowodowalo bardzo intensywne objawy psychozy . Sam pobyt w szpitalu byl na domiar traumatyczny . I zamiast mi pomoc jeszcze bardziej mi zaszkodzil .
   Nie wiem juz co robic . Serce mi peka bo mam 11 letniego synka I bardzo sie boje ze on moze miec w przyszlosci podobnie problemy . To nie pozwala mi na swobodny powrot do zdrowia . Ciagle sie zamartwiam . Czy moge to zmienic ?
   Agnieszka

 • Emila

  Mam brata chorego na tą chorobę . I jest źle z nim . Ma swój świat i swoje kredki a za razem też myśli normalnie . Boję sie ze sobie nie poradzi w przyszłości a nie chce sie leczyć a tym bardziej słyszec o lekarzach . Pomocy !! Co mam robić ?

 • Paweł

  Żaneta. Rozumiem Cię. Też jestem chory. Nie mam przyjaciół ani nawet znajomych… z Tobą chętnie porozmawiam. Mój e-mail: paweel.paweel@vp.pl i nie wiem kiedy zdołam odpowiedzieć bo za 2 tyg. wyjeżdżam na leczenie (2 miesiące). Napisz do mnie, może jakoś razem będziemy sobie z tym radzili bo samemu jest ciężko i często to nie prowadzi do poprawy. Trzymaj się ciepło.

 • zaneta

  Mam ta chorobe i jest tragicznie. Wiem ze nie dam sobie rady z zyciem

  • Łukasz

   Mnie zostawiła zona bo nie chciałem sie leczyc, myslalam ze dam rade sam, dzisiaj wiem ze to była nagorsza decyzja w moim zyciu, zona nie chce mnuie znac a ja jestem wrakiem i nie chce mi sie juz zyc, tesknie za nia bardzo, bo przy niej prezynajmniej zylem, dzisiaj wegetuje, sam z komputerem u boku, mysle o smierci, ale jej tez się boję.